اطلاعایه فروردین 1400

شنبه ۷ فروردین
ساعت ۱۰ الی ۱۱ صبح
در محل اورژانس بیمارستان مهراد
دکتر عبدالحسین پور بیماران را ویزیت میکنند.
بیماران جراحی شده در دو‌هفته آخر اسفند میتوانند مراجعه نمایند.