پرسش از دکتر

شکستگی مهر T12 - پرسش 581

  • تصویر کاربرجلال پنجشنبه ۲۰ تیر ۹۸( 4 ماه پیش) ستون فقرات
    آیا شکستگی مهره T12 بدون جابجایی در خانم ۷۴ ساله بدون جراحی خوب میشود البته شکستگی تقریبا یکطرف مهره خورد شده در اثر زمین خوردن چند مدت طول میکشد تا بتواند راه برود؟
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پورپنجشنبه ۲۰ تیر ۹۸( 4 ماه پیش)