پرسش از دکتر

شکستگی مهره 4 کمر - ایا امکان تزریق سیمان برای فرد 46 ساله وجود دارد - پرسش 2372