پرسش از دکتر

درد شدید بعد از تصادف - پرسش 557

  • تصویر کاربرنوشین یکشنبه ۹ تیر ۹۸( 5 ماه پیش) ستون فقرات
    مادرم ۸۵ ساله پس از تصادف ماشینی که در کنار راننده نشسته بود دچار درد شدید در پهلوی چپ خود شده. درد شدید داره نمیتونه بطرف چپ بخوابد و غیر فعال شده است.
    1. تصویر کاربردکتر حسام عبدالحسین پوریکشنبه ۹ تیر ۹۸( 5 ماه پیش)