تست PCR

باطلاع بیماران محترم میرساند

در راستای جلوگیری حداکثری از بروز بیماری کوید ۱۹ ، قبل از بستری همه بیماران بایستی تست PCR به همراه داشته باشند تا در محیط امن بیمارستان مهراد تحت جراحی قرار گیرند.