انواع کمردرد
احساس درد و ناراحتی در ناحیه کمر، علامت شایع بسیاری از بیماری های اسکلتی و غیراسکلتی است. ولی ارزیابی پزشکی برای یافتن مواردی که…
انواع کمردرد در افراد علل مختلفی دارد همچنین دارای انواعی نیز میباشد که در این مقاله به آن میپردازیم. کمردرد می تواند ناشی از…

از دکتر بپرسید