بیرون زدگی دیسک 4 و 5
2 عدد از مهم ترین مهره های ستون فقرات، مهره های 4و5 می باشد که فتق این دو مهره یا به زبان ساده تر…

از دکتر بپرسید