تومور مغزی خوش خیم
تومور مغزی ضایعه ایست فشارنده كه بعلت افزایش غیر نرمال سلول ها در مغز تشكیل می شود. انواع تومورهای خوش خیم و بدخیم در…
تومور مغزی رشد غیر طبیعی توده ای در مغز می باشد. تومور مغزی دارای انواع مختلفی می باشد که برخی تومورهای مغزی خوش خیم…

از دکتر بپرسید