مراقبت بعد از جراحی دیسک گردن
بهبودی پس از جراحی دیسک گردن میتواند چند ماه زمان ببرد، این بهبودی در بعضی از بیماران آسان تر از دیگران است. در این…

از دکتر بپرسید