مراقبت های بعد از درمان تومور مغزی
ده نکته مهم در مراقبت بعد از عمل جراحی مغز که باید به آنها توجه نمود آورده شده است؛ رعایت این موارد میتواند در…

از دکتر بپرسید