کمردرد در جوان
احساس درد و ناراحتی در ناحیه کمر، علامت شایع بسیاری از بیماری های اسکلتی و غیراسکلتی است. ولی ارزیابی پزشکی برای یافتن مواردی که…

از دکتر بپرسید