پرسش از دکتر

کیست کنار مهره t9 که 9 میلی متر است - پرسش 78