جراحی مغز
تومور مغزی رشد غیر طبیعی توده ای در مغز می باشد. تومور مغزی دارای انواع مختلفی است. برخی خوش خیم و برخی تومورها، سرطانی…

از دکتر بپرسید