اردیبهشت 30, 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
اگر به تازگی تحت عمل جراحی دیسک کمر قرار گرفته و یا به زودی قرار خواهید گرفت، ممکن است با خود بگویید مدت زمان…

از دکتر بپرسید