آبان 7, 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
بخش پایینی از ستون نخاعی بدن انسان را با نام مهره های محرک می شناسند و دلیل این موضوع نیز مجاورت و شباهت آن…

از دکتر بپرسید