بهمن 9, 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
یکی از بیماری های مرتبط با ستون فقرات که در قسمت گردن می باشد، فتق دیسک گردن می باشد. در ادامه ی این مقاله…

از دکتر بپرسید