اسفند 22, 1397 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
دوره نقاهت و بهبود پس از انجام پروسه جراحی تومور هیپوفیز به طور کلی به دو بخش مختلف تقسیم می شود. مرحله اول بهبود…

از دکتر بپرسید