اردیبهشت 23, 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
2 عدد از مهم ترین مهره های ستون فقرات، مهره های 4و5 می باشد که فتق این دو مهره یا به زبان ساده تر…

از دکتر بپرسید