آذر 29, 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
بهترین گزینه درمان به شرایط مختلفی نظیر محل دقیق تومور، علائم مختلف و مزایای احتمالی روش درمانی در برابر ریسک هایی که ممکن است…

از دکتر بپرسید