بهمن 20, 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
گلیوما می تواند بر روی تمام سنین تأثیر بگذارد؛ اما بیشتر در بزرگسالان مشاهده می شود. گلیوما در مردان کمی بیشتر از زنان اتفاق…

از دکتر بپرسید