اسفند 23, 1398 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
مدت زمان بهبودی مورد نیاز بعد از جراحی فیوژن ستون فقرات (اسپاینال فیوژن)، مراقبت‌های بعد از عمل را خیلی مهم می‌کند. در حالی که…

از دکتر بپرسید