شهریور 31, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
شاید در مواقعی مجبور به انجام جراحی تومور هیپوفیز شوید. هر جراحی در کنار مزیت ها، عوارض خاص خودش را دارد. در این مقاله…

از دکتر بپرسید