آبان 26, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
مشکل و درد در دیسک مهره ی 5 و 6 گردن در بعضی از موارد افراد را برای انجام کارهای خود دچار مشکل می…

از دکتر بپرسید