آذر 14, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
سوال بسیاری این است که آیا با استراحت و درمان غیر از جراحی، پارگی دیسک بهبود می یابد یا نه. در این مقاله به…

از دکتر بپرسید