بهمن 21, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
یکی از مشکلات شایع ستون فقرات کمر و گردن تنگی کانال نخاعی می باشد. آیا درمان تنگی کانال نخاعی فقط با جراحی امکانپذیر است؟…

از دکتر بپرسید