اسفند 28, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
ETS چیست؟ برای افرادی که بیش از حد دچار عرق دست یا قرمزی صورت می شوند، آندوسکوپی سمپاتکتومی قفسه سینه (ETS)، یک روش تغییر…

از دکتر بپرسید