فروردین 10, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
تومورهای مداری، توده های بافتی غیر طبیعی در ساختارهای اطراف چشم هستند. این ضایعات ممکن است خوش خیم و یا بدخیم باشند و ممکن…

از دکتر بپرسید