مرداد 17, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
سندرم تونل کارپال (Carpal tunnel) در اثر وارد آمدن فشار بر عصب مدیان (میانی) ایجاد می شود. تونل کارپ، گذرگاهی باریک می باشد که…

از دکتر بپرسید