شهریور 3, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
سقوط، تصادفات اتومبیل و آسیب های ورزشی؛ اینها اصطلاحاتی هستند که درمورد آسیب نخاعی به ذهن می رسند. ممکن است باور اینکه زمین خوردن…

از دکتر بپرسید