آذر 7, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
فتق دیسک، با داشتن درک صحیح و آگاهی از نوع آسیب، به سادگی قابل درمان است. شناختن ورزشهای مضر برای دیسک گردن و قبول…

از دکتر بپرسید