دی 12, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
تنگی کانال (Spinal stenosis)، به معنی تنگ شدگی در فضای داخل ستون فقرات، در محلی است که نخاع، تکاساگ و ریشه های عصبی قرار گرفته…

از دکتر بپرسید