دی 20, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
لقی مهره هنگامی اتفاق می افتد که به واسطه یک ترک یا شکستگی بین دو مهره ستون فقرات، دو مهره روی هم، stability  یا قدرت…

از دکتر بپرسید