بهمن 18, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
گرچه دیسک دژنراسیون مشکل عمده ای در کودکان و‌ نوجوانان نمیباشد ، اما در هر سنی احتمال بروز بیماری دیسک وجود دارد . این…

از دکتر بپرسید