آذر 18, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
ستون فقرات کمری در قسمت تحتانی کمر و زیر بخش های گردنی و قفسه ی سینه ستون فقرات قرار دارد و از پنج مهره…

از دکتر بپرسید