آذر 21, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
فتق (پارگی یا “لغزش”) دیسک زمانی ایجاد می شود که دیسک از جای خود خارج شود یا برآمده شود و به اعصاب مجاور (عصب…

از دکتر بپرسید