دی 9, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
اخیراً تحقیقات ارتوپدی در مورد علت عود دیسک کمر  بعد از جراحی دیسککتومی انجام شده است. تحقیقات انجام شده نگرش های جدیدی در مورد…

از دکتر بپرسید