دی 11, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
فتق یا لغزش دیسک در قسمت تحتانی کمر (مهره های لومبار ستون فقرات) یک عارضه نسبتا شایع است و اغلب در افراد میانسال دیده…

از دکتر بپرسید