دی 23, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
قبل از این که وارد جزئیات برآمدگی دیسک و فتق دیسک شویم، باید با اصول اولیه آناتومی ستون فقرات و دیسک آشنا شویم! آناتومی…

از دکتر بپرسید