دی 28, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
هنگامی که درد کمر ناشی از مشکلات دیسک مهره ای باشد، منبع درد یک رشته عصبی است که توسط دیسک یا بخش بیرون زده…

از دکتر بپرسید