بهمن 24, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
دیسک گردن همان طور که می تواند انواعی از درد ها را به همراه داشته باشد، امکان دارد هیچ علائمی نیز از خود بروز…

از دکتر بپرسید