اسفند 8, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
ستون فقرات در ناحیه کمر از 5 مهره در ناحیه پایینی ستون فقرات (بین دنده ها و لگن) تشکیل شده است.  تنگی کانال نخاعی…

از دکتر بپرسید