اسفند 24, 1399 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
جراحی فیوژن ستون فقرات برای اسکولیوز، بسیار گسترده است و فقط در مواردی توصیه می شود که منحنی های جانبی باعث تغییر شکل شدید…

از دکتر بپرسید