خرداد 13, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
اسپاسم نیمه صورت یک اختلال عصبی است که سبب بروز حرکات غیر ارادی در یک جنب صورت می شود.با این که این اختلال در…

از دکتر بپرسید