تیر 30, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
کاورنومای مغزی یا ناهنجاری های غارمانند مغزی (CCMs) ضایعه عروقی غیر نرمال در مغز است که به علت عروق غیر طبیعی تشکیل می شود…

از دکتر بپرسید