مرداد 24, 1400 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
کیفوز، نوعی بدشکلی در ستون فقرات است. زمانی که از پشت به ستون فقرات فردی طبیعی نگاه می کنید، صاف به نظر می­رسد. اما…

از دکتر بپرسید