دی 14, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
دوره بهبودی پس از عمل تنگی کانال نخاعی کمر، با توجه به نوع عمل و تعداد مهره های عمل شده می تواند متفاوت باشد. در…

از دکتر بپرسید