دی 17, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
گردن (ستون فقرات گردنی)، ساختار پیچیده ای است که شامل ماهیچه ها، تاندون ها، رباط ها، مفاصل، اعصاب و استخوان هایی به نام مهره…

از دکتر بپرسید