بهمن 19, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
زمانی که آرتروز در ناحیه گردن شما رخ دهد به آن اسپوندیلوز گردنی (درد ناشی از فرسایش ستون فقرات در ناحیه گردن) گفته می…

از دکتر بپرسید