اسفند 22, 1401 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)
ورتبروپلاستی یک  فرآیند درمانی است که در آن، یک سیمان ویژه به داخل مهره ی دچار شکستگی در ستون فقرات تزریق می شود تا…

از دکتر بپرسید